Regulamin WTZ

Regulamin organizacji Warsztatu Terapii Zajęciowej

przy

Stowarzyszeniu Wspierania Osób Niepełnosprawnych Intelektualnie

 

 1. Warsztat Terapii Zajęciowej działa na podstawie Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 30 września 2002 r. poz. 1376 z uzupełnieniem o poz. 587 z dnia 25 marca 2004 r.

 2. Uczestnikami warsztatu są osoby niepełnosprawne z upośledzeniem umysłowym, psychicznym i fizycznym, które ukończyły osiemnasty rok życia i posiadają wskazanie do terapii zajęciowej.

 3. Uczestnicy warsztatu objęci są następującymi programami rehabilitacji:

  1. społeczna,

  2. zawodowa,

  3. psychiczna doraźnie w ramach potrzeby,

  4. fizyczna.

Rehabilitacja prowadzona jest w grupach i indywidualnie w pracowniach:

  1. życia codziennego

  2. tkaniny

  3. usprawniania fizycznego

  4. terapii indywidualnej

  5. muzycznej

  6. artystycznej

  7. plastycznej

  8. majsterkowania

 1. Kierownik warsztatu sprawuje bezpośredni nadzór nad pracą poszczególnych rehabilitantów.

 2. Na jedną osobę pracującą bezpośrednio z uczestnikami nie powinno przypadać więcej niż pięciu uczestników warsztatu.

 3. Kierownik warsztatu podlega służbowo Zarządowi jednostki prowadzącej warsztat.

 4. Warsztat jest czynny przez 5 dni w tygodniu w godzinach od 7:00 –15:00 z możliwością prowadzenia dodatkowych zajęć w godzinach popołudniowych lub w dni wolne.

 5. Uczestnicy , którzy wymagają dowozu, w ramach możliwości, są dowożeni na zajęcia wynajętym autobusem, uczestnicy niezależni i samodzielni dojeżdżają na zajęcia we własnym zakresie.

 6. Obowiązkiem Rodzica jest dopilnowanie, aby uczestnik wsiadł do autobusu dowożącego na określonym przystanku oraz odebranie uczestnika odwożonego po zajęciach z umówionego przystanku. Placówka ponosi odpowiedzialność za uczestnika objętego programem rehabilitacji od momentu wejścia do autobusu dowożącego na zajęcia, w trakcie zajęć w WTZ oraz do momentu wysadzenia uczestnika na umówionym miejscu odbioru przez Rodzica - Opiekuna po zajęciach rehabilitacyjnych. Warsztat nie ponosi odpowiedzialności za uczestnika przed jego wejściem do autobusu dowożącego na zajęcia jak również po opuszczeniu przez niego autobusu po zajęciach. Uczestnicy samodzielnie dochodzący do WTZ na zajęcia są zobowiązani do dostarczenia pisemnych oświadczeń Rodziców - opiekunów zezwalających na samodzielne dochodzenie i samodzielny powrót do domu.

 7. Prowadzone zajęcia przeplatają się z przerwami. Stosowany jest zindywidualizowany rytm zajęć, który poddawany jest bieżącej aktualizacji.

 8. W warsztacie prowadzona jest ewidencja uczestników, każdy uczestnik posiada teczkę osobową z kompletem dokumentów.

 9. Uczestnicy na bieżąco podpisują listę obecności.

 10. Nieobecność uczestników powinna być usprawiedliwiona przez lekarza lub przez rodziców czy opiekunów pisemnie lub telefonicznie.

 11. W przypadku nie usprawiedliwionej nieobecności uczestnika przekraczającej termin trzech miesięcy zostaje on skreślony z listy uczestników.

 12. Uczestnik warsztatu otrzymuje trening ekonomiczny, w kwocie, której wysokość określa Rada Programowa, jest on wypłacany w ostatnich dniach miesiąca, otrzymanie treningu potwierdzane jest własnoręcznym podpisem uczestnika. W przypadkach uzasadnionych trening przekazywany jest do rąk rodziców lub opiekunów. Jeśli wymaga tego sytuacja część treningu wykorzystywana jest w ramach zajęć warsztatowych. W sprawie zagospodarowania treningu poza terenem warsztatu instruktorzy sprawują rolę doradczą. W przypadkach uzasadnionych trening może być nie wypłacony lub też pomniejszony o określoną kwotę, (stosowane postępowanie wyjaśniające).

 13. Uczestnik przyjmowany jest do WTZ na okres próbny po tym czasie Rada Programowa na podstawie obserwacji kwalifikuje uczestnika lub nie do grupy warsztatowej.

 14. Rada Programowa warsztatu kwalifikuje uczestników do WTZ biorąc pod uwagę wskazanie do terapii zajęciowej zawarte w Orzeczeniu o niepełnosprawności uczestnika, specyfikę grupy terapeutycznej oraz określone predyspozycje uczestnika, który ma być przyjęty.

 15. Uczestnik może być skreślony z listy warsztatu w przypadku:

  1. przejawiania zachowań agresywne,

  2. nie wypełniania obowiązków wynikających z regulaminu WTZ,

  3. długotrwałego braku postępów w rehabilitacji.

 16. Uczestnik warsztatu ma obowiązek:

  1. uczestniczyć w realizacji programu rehabilitacji indywidualnej i grupowej,

  2. przestrzegać ustalonego programu i czasu zajęć,

  3. stosować się do zaleceń i uwag pracowników warsztatu,

  4. przestrzegać zasad współżycia społecznego,

  5. dbać o mienie warsztatu,

  6. dostarczać co pięć lat zaświadczenie lekarskie o przydatności do zajęć rehabilitacyjnych prowadzonych na terenie WTZ, dodatkowo uczestnicy, którzy biorą udział w zajęciach kuchennych zobowiązani są do dostarczenia aktualnych badań – wymazy Sanepid (Salmonella i shigella).

 17. Pracownik warsztatu ma obowiązek:

  1. przygotować program ogólny i programy indywidualne prowadzonej rehabilitacji,

  2. prowadzić na bieżąco zajęcia rehabilitacyjne,

  3. współdziałać na bieżąco z kierownikiem WTZ ,

  4. prowadzić dokumentację zajęć rehabilitacyjnych oraz ich efektów,

  5. przestrzegać zasad współżycia społecznego.

 18. Kierownik WTZ ma obowiązek:

  1. zapewnić odpowiednie warunki pracy i organizowanych zajęć,

  2. planować:

   1. rozkład zajęć w WTZ, przerwy wakacyjne uczestników, urlopy pracowników.

 1. Rada programowa ma obowiązek:

  1. kwalifikacji i przyjmowania uczestników do WTZ,

  2. wytyczania kierunków rehabilitacji poszczególnych uczestników,

  3. monitorowania przebiegu i efektów rehabilitacji uczestników,

  4. podejmowania decyzji o skreślaniu uczestników z listy WTZ,

  5. określania w porozumieniu z jednostką prowadzącą WTZ podziału środków finansowych uzyskanych ze sprzedaży wytworów uczestników WTZ powstałych w trakcie rehabilitacji oraz umieszczenia kryteriów tego podziału w Aneksie Nr1 do Regulaminu organizacji WTZ.

  6. określać wysokość treningu ekonomicznego.

 2. Regulamin wchodzi w życie z dniem 01.01.2012 r.