Stowarzyszenie Wspierania Osób Niepelnosprawnych Intelektualnie

Stowarzyszenie Wspierania Osób Niepełnosprawnych Intelektualnie w Przemyślu powstało w dniu 22.10.2002 r. z inicjatywy osób którym idea niesienia pomocy osobom „sprawnym inaczej” nie pozostaje obojętna.

Stowarzyszenie Wspierania Osób Niepełnosprawnych Intelektualnie jest organizacją społeczną zajmującą się wspieraniem osób niepełnosprawnych intelektualnie głównie poprzez rehabilitację w ramach działającego przy Stowarzyszeniu Warsztatu Terapii Zajęciowej.

Pozostałe cele stowarzyszenia to m.in.:

- rozpowszechniane wiedzy o osobach niepełnosprawnych intelektualnie oraz uwrażliwianie na ich potrzeby i problemy w kontekście różnych środowisk społecznych;

- integracja osób niepełnosprawnych intelektualnie ze środowiskiem społecznym- przełamywanie barier psychologicznych;

- aktywizacja osób niepełnosprawnych intelektualnie w odniesieniu do rozwiązywania własnych problemów;

- pomoc zmierzająca w kierunku ogólnego rozwoju i poprawy sprawności psychofizycznej osób niepełnosprawnych intelektualnie umożliwiająca w miarę niezależne, samodzielne i aktywne życie w środowisku;

- poradnictwo i pomoc rodzinie lub opiekunom prawnym osób niepełnosprawnych intelektualnie w prowadzeniu rewalidacji oraz pokonywaniu problemów i życiowych trudności wynikających z niepełnosprawności;

- rozwijanie zainteresowań i zdolności oraz stwarzanie możliwości samorealizacji osobom niepełnosprawnym intelektualnie.

Do działań Stowarzyszenia należy również:

- współpraca z firmami, instytucjami w zakresie informacji związanych z osiągnięciami technicznymi i medycznymi oraz przekazywanie tych informacji osobom zainteresowanym;

- współpraca z centralnymi i terenowymi ogniwami władz i organizacji;

- prowadzenie działań umożliwiających zdobycie środków finansowych na realizację celów Stowarzyszenia;

- wspieranie działań charytatywnych, pozyskiwanie odzieży, zabawek, pomocy naukowych i dydaktycznych.

W 2012 roku Stowarzyszenie uzyskało status Organizacji Pożytku Publicznego. KRS 0000144482

Prosimy o Twój 1% podatku

Nr konta Credit-Agricole

20 1940 1076 3104 0981 0001 0000