Grant


Grant

Warsztat Terapii Zajęciowej przy Stowarzyszeniu Wspierania Osób Niepełnosprawnych Intelektualnie,
przy ulicy Lelewela 8A w Przemyślu
uczestniczy w projekcie:
„Bezpieczne WTZ i rehabilitacja społeczno-zawodowa osób z niepełnosprawnościami"
współfinansowanym ze środków Unii Europejskiej w ramach POWER, Działanie 2.8.
Rozwój usług społecznych świadczonych w środowisku lokalnym.
Projekt przyczyni się do zapewnienia ochrony zdrowia i życia uczestników zajęć prowadzonych przez WTZ oraz w ramach zadań zlecanych przez PFRON, jak i pracowników zaangażowanych w bezpośrednią pracę z osobami z niepełnosprawnościami, w sytuacji zagrożenia COVID-19.
Uzyskane w ramach grantu środki przeznaczyliśmy na zakup środków ochrony osobistej dla 5 pracowników zaangażowanych w bezpośrednią pracę z osobami z niepełnosprawnościami oraz środków dezynfekcyjnych i wyposażenia potrzebnego do ich stosowania. Zakupiliśmy bezdotykową stację do dezynfekcji rąk, środki dezynfekcyjne do rąk, maseczki, przyłbice, fartuchy i rękawiczki.