Statut


 

Statut

 

Stowarzyszenia Wspierania Osób Niepełnosprawnych Intelektualnie

 

Rozdział I

Postanowienia ogólne.

 

§ 1

 1. Stowarzyszenie nosi nazwę „Stowarzyszenie Wspierania Osób Niepełnosprawnych Intelektualnie”, zwane dalej Stowarzyszeniem.

 2. Stowarzyszenie działa na podstawie Ustawy z dnia 7 kwietnia 1989 r. Prawo
  o stowarzyszeniach oraz postanowień niniejszego statutu.

 3. Stowarzyszenie jest organizacją społeczną zajmującą się działaniem na rzecz ogółu społeczności, w tym wspieraniem osób niepełnosprawnych intelektualnie.

 4. Terenem działania Stowarzyszenia jest obszar Rzeczpospolitej Polskiej, a siedzibą władz jest miasto Przemyśl.

 5. Stowarzyszenie opiera swą działalność na społecznej pracy swoich członków.

 6. Do realizacji celów statutowych Stowarzyszenie może zatrudniać pracowników.

 7. Stowarzyszenie może posiadać odznaki organizacyjne, symbol stowarzyszenia- logo oraz używać pieczęci zgodnie z obowiązującymi przepisami.

 8. Stowarzyszenie Wspierania Osób Niepełnosprawnych Intelektualnie może używać nazwy skróconej Stowarzyszenie „SWONI”.

 9. Stowarzyszenie może być członkiem organizacji krajowych i zagranicznych.

 

 

Rozdział II

Cele i sposoby ich realizacji.

 

§ 2

Celami Stowarzyszenia są:

 

 1. rozpowszechniane wiedzy o osobach niepełnosprawnych intelektualnie oraz uwrażliwianie na ich potrzeby i problemy w kontekście różnych środowisk społecznych,

 2. integracja osób niepełnosprawnych intelektualnie ze środowiskiem społecznym- przełamywanie barier psychologicznych,

 3. aktywizacja osób niepełnosprawnych intelektualnie w odniesieniu
  do rozwiązywania własnych problemów,

 4. pomoc zmierzająca w kierunku ogólnego rozwoju i poprawy sprawności psychofizycznej osób niepełnosprawnych intelektualnie umożliwiająca w miarę niezależne, samodzielne i aktywne życie w środowisku,

 5. poradnictwo i pomoc rodzinie lub opiekunom prawnym osób niepełnosprawnych intelektualnie w prowadzeniu rewalidacji oraz pokonywaniu problemów
  i życiowych trudności wynikających z niepełnosprawności,

 6. rozwijanie zainteresowań i zdolności oraz stwarzanie możliwości samorealizacji osobom niepełnosprawnym intelektualnie.

 

§ 3

Stowarzyszenie realizuje swoje cele poprzez:

 

 1. prowadzenie rehabilitacji osób niepełnosprawnych intelektualnie w ramach działającego przy Stowarzyszeniu Warsztatu Terapii Zajęciowej,

 2. opracowywanie programów docelowych, przy czym programy rehabilitacji prowadzonej w Warsztacie Terapii Zajęciowej określa i zatwierdza Rada Programowa WTZ,

 3. organizację konkursów, wystaw, pokazów i prelekcji,

 4. organizację imprez integrujących osoby niepełnosprawne intelektualnie
  ze środowiskiem społecznym,

 5. działalność popularyzatorską i propagandową za pośrednictwem środków masowego przekazu,

 6. współpracę z firmami, instytucjami w zakresie informacji związanych
  z osiągnięciami technicznymi i medycznymi oraz przekazywanie tych informacji osobom zainteresowanym,

 7. prowadzenie poradnictwa oraz działalności szkoleniowej i edukacyjnej tematycznie związanej z problematyką niepełnosprawności intelektualnej,

 8. współpracę z centralnymi i terenowymi ogniwami władz i organizacji,

 9. współuczestnictwo w międzynarodowej działalności na rzecz osób niepełnosprawnych intelektualnie,

 10. rejestrowanie wiedzy w zakresie rehabilitacji osób niepełnosprawnych intelektualnie w odniesieniu do osiąganych efektów na podstawie pracy
  w działającym przy Stowarzyszeniu Warsztacie Terapii Zajęciowej,

 11. prowadzenie działań umożliwiających zdobycie środków finansowych
  na realizację celów Stowarzyszenia,

 12. wspieranie działań charytatywnych, pozyskiwanie odzieży, zabawek, pomocy naukowych i dydaktycznych.

 

Rozdział III

Członkowie, ich prawa i obowiązki.

 

§ 4

Członkowie Stowarzyszenia dzielą się na:

 

 1. zwyczajnych

 2. wspierających

 3. honorowych

 

§ 5

 1. Członkiem zwyczajnym Stowarzyszenia może być pełnoletnia osoba fizyczna, która złoży pisemną deklarację członkowską i zostanie przyjęta przez Zarząd.

 2. Członkami Stowarzyszenia mogą być cudzoziemcy.

 

§ 6

Członkiem wspierającym Stowarzyszenia może zostać osoba fizyczna lub prawna zainteresowana merytoryczną działalnością Stowarzyszenia, która zdeklaruje pomoc
w formie ustalonej w porozumieniu ze Stowarzyszeniem oraz złoży pisemną deklarację członkowską w tym charakterze i zostanie przyjęta przez Zarząd.

 

§ 7

 1. Uchwałę o przyjęciu członka podejmuje Zarząd Stowarzyszenia w ciągu
  jednego miesiąca od daty złożenia pisemnej deklaracji członkowskiej.

 2. Uchwała odmowna powinna być podana na piśmie wraz z uzasadnieniem
  i pouczeniem o trybie i terminie odwołania.

 3. Od uchwały odmownej ubiegającemu się o przyjęcie na członka przysługuje prawo odwołania się w terminie 1 miesiąca do Walnego Zebrania
  za pośrednictwem Zarządu Stowarzyszenia. Odwołanie powinno być rozpatrzone na najbliższym Walnym Zebraniu Stowarzyszenia.

 

§ 8

Członkiem honorowym Stowarzyszenia może zostać wyłącznie osoba szczególnie zasłużona dla realizacji celów statutowych Stowarzyszenia. Godność ta może być nadana również członkowi zwyczajnemu i wspierającemu, któremu to, z chwilą nadania przysługują prawa i obowiązki członka honorowego.

 

§ 9

Godność członka honorowego nadaje Walne Zebranie Stowarzyszenia na wniosek Zarządu.

 

§ 10

Prawa i obowiązki członków.

 

 1. Członek zwyczajny ma prawo:

  1. wybierać i być wybieranym do władz Stowarzyszenia,

  2. uczestniczyć z głosem stanowiącym w Walnym Zebraniu,

  3. zgłaszać wnioski i postulaty dotyczące działalności Stowarzyszenia,

  4. korzystać z pomocy Stowarzyszenia.

 2. Członek zwyczajny ma obowiązek:

  1. przestrzegać postanowień Statutu oraz uchwał władz Stowarzyszenia,

  2. aktywnie uczestniczyć w działalności Stowarzyszenia i realizacji jego celów,

  3. regularnie wnosić ustalone składki członkowskie,

  4. propagować działalność Stowarzyszenia,

  5. chronić mienie Stowarzyszenia.

 

§ 11

Członek wspierający posiada prawa określone w § 10 pkt. 1 lit. c i d oraz prawo uczestnictwa osobiście lub poprzez swoich przedstawicieli w Walnym Zebraniu
z głosem doradczym. Członek wspierający posiada obowiązki określone w pkt. 2 lit. b powinien również wspierać Stowarzyszenie na zasadach ustalonych
ze Stowarzyszeniem.

 

§ 12

Członek honorowy posiada prawa określone w § 10 pkt. 1 lit. c i d oraz prawo uczestnictwa osobiście lub poprzez swoich przedstawicieli w Walnym Zebraniu
z głosem doradczym, jednocześnie posiada obowiązki określone w § 10 pkt. 2 lit.
a, b, d i e , ponadto nadanie tej godności zwalnia go z opłacania składek członkowskich.

 

 1. Członkostwo w Stowarzyszeniu traci się w przypadku:

 1. dobrowolnego wystąpienia zgłoszonego na piśmie do Zarządu,

 2. wykluczenie uchwałą Walnego Zebrania na wniosek Zarządu za działania sprzeczne z postanowieniami Statutu, bądź na szkodę Stowarzyszenia lub na wniosek Komisji Rewizyjnej

 3. niepłacenia składek członkowskich przez okres co najmniej roku,
  po dwukrotnym pisemnym upomnieniu, uchwały w tej sprawie podejmuje Zarząd,

 4. utraty pełnej zdolności do czynności prawnych,

 5. rozwiązania Stowarzyszenia,

 6. zgonu.

 1. Od uchwały Zarządu w sprawie skreślenia z listy członków Stowarzyszenia przysługuje prawo odwołania się do Walnego Zebrania w terminie 1 miesiąca
  od dnia otrzymania decyzji.

 

§ 14

Członka Stowarzyszenia można zawiesić w jego prawach i obowiązkach, decyzja ta następuje uchwałą Zarządu.

 

Rozdział IV

Władze Stowarzyszenia

 

§ 15

Władzami Stowarzyszenia są:

  1. Walne Zebranie,

  2. Zarząd,

  3. Komisja Rewizyjna,

 

§ 16

 1. Kadencja władz trwa 4 lata, a ich wybór odbywa się w głosowaniu jawnym bezwzględną większością głosów przy obecności co najmniej połowy osób uprawnionych do głosowania.

 2. Kadencja władz może zostać skrócona o dowolny okres czasu.

 3. Kadencja władz może zostać wydłużona o dowolny okres czasu na wniosek Walnego Zebrania, pod warunkiem pisemnej zgody jej członków.

 4. W przypadku ustąpienia członków Zarządu, Komisji Rewizyjnej w czasie trwania kadencji, władzom tym przysługuje prawo kooptacji w tym, że liczba osób dokooptowanych nie może przekraczać 1/3 liczby członków pochodzących
  z wyboru.

 5. Tryb i formy działania Zarządu, Komisji Rewizyjnej określają regulaminy wewnętrzne, uchwalone przez te organy i zatwierdzone przez Walne Zebranie

 

Walne Zebranie

 

§ 17

 1. Walne Zebranie jest najwyższą władzą Stowarzyszenia rozstrzygającą ostatecznie o wszystkich sprawach należących do zakresu działalności Stowarzyszenia, które wynikają z realizacji jego celów statutowych.

 2. Walne Zebranie jest Zwyczajne lub Nadzwyczajne.

 3. Zwyczajne Walne Zebranie jest zwoływane przez Zarząd raz do roku.

 4. Nadzwyczajne Walne Zebranie jest zwoływane przez Zarząd z własnej inicjatywy lub na pisemny wniosek:

 1. Komisji Rewizyjnej,

 2. co najmniej ¼ liczby członków Stowarzyszenia. Zarząd zobowiązany jest zwołać Nadzwyczajne Walne Zebranie w terminie 30 dni od dnia wpłynięcia wniosku, a porządek obrad obejmuje tylko sprawy, dla których zostało zwołane, w przypadku nie zwołania Walnego Zebrania w powyższym terminie zwołuje je Komisja Rewizyjna.

 1. Uchwały Walnego Zebrania członków zapadają zwykłą większością głosów przy obecności co najmniej połowy liczby członków. W przypadku mniejszej liczby członków, po półgodzinnej przerwie może zostać zwołany drugi termin Walnego Zebrania członków, na którym decyzje mogą zapadać zwykłą większością głosów obecnych bez względu na ich liczbę.

 

§ 18

 1. W skład Walnego Zebrania wchodzą wszyscy członkowie Stowarzyszenia.

 2. Członkowie zwyczajni i honorowi uczestniczą w Walnym Zgromadzeniu z głosem stanowiącym, a członkowie wspierający z głosem doradczym.

 3. O terminie miejscu i porządku obrad Walnego Zebrania Zarząd zawiadamia pisemnie członków nie później niż 14 dni przed jego terminem.

 

§ 19

 1. Uchwały w sprawie wyboru Prezesa i członków Zarządu Stowarzyszenia, wyboru Komisji Rewizyjnej podejmowane są w głosowaniu jawnym bezwzględną większością głosów przy obecności co najmniej połowy uprawnionych
  do głosowania członków Stowarzyszenia.

 2. Uchwała w sprawie zmian Statutu Stowarzyszenia zapada w głosowaniu jawnym bezwzględną większością głosów przy obecności przynajmniej ½ uprawnionych
  do głosowania. Uchwała w sprawie rozwiązania Stowarzyszenia podejmowana jest w głosowaniu jawnym bezwzględną większością głosów przy obecności
  co najmniej 2/3 uprawnionych do głosowania członków Stowarzyszenia.

 3. Każdemu członkowi zwyczajnemu przysługuje 1 głos.

 

 

§ 20

Do kompetencji Walnego Zebrania należy:

 1. uchwalanie kierunków działania Stowarzyszenia i rocznych planów rzeczowo-finansowych,

 2. rozpatrywanie rocznych sprawozdań Zarządu i Komisji Rewizyjnej i udzielanie absolutorium członkom Zarządu,

 3. wybór Prezesa, pozostałych członków Zarządu i Komisji Rewizyjnej,

 4. uchwalanie Statutu i jego zmian,

 5. uchwalanie wysokości składek członkowskich,

 6. rozpatrywanie odwołań od uchwał Zarządu,

 7. skracanie kadencji władz,

 8. przedłużanie kadencji władz,

 9. podjęcie uchwały w sprawie rozwiązania Stowarzyszenia,

 10. podejmowanie uchwał we wszystkich innych sprawach, w których wymagana jest decyzja Walnego Zebrania, nie zastrzeżonych dla innych organów Stowarzyszenia.

 

Zarząd

 

§ 21

 1. Zarząd składa się z czterech do sześciu osób, w tym Prezesa, Wiceprezesa, Sekretarza, Skarbnika i ewentualnie do dwóch członków.

 2. Walne Zebranie w oddzielnych głosowaniach wybiera Prezesa i pozostałych członków Zarządu.

 3. Zarząd spośród swego grona wybiera Wiceprezesa, Sekretarza i Skarbnika.

 4. Członkostwo w Zarządzie ustaje w przypadku:

  1. upływu kadencji,

  2. złożenia pisemnej rezygnacji,

  3. odwołania przez Walne Zebranie Stowarzyszenia,

  4. śmierci członka Zarządu.

 

§ 22

Zarząd kieruje działalnością Stowarzyszenia i reprezentuje je na zewnątrz.

 

§ 23

Do kompetencji Zarządu należy w szczególności:

 1. kierowanie bieżącą pracą Stowarzyszenia,

 2. reprezentowanie Stowarzyszenia na zewnątrz i działanie w jego imieniu,

 3. przyjmowanie nowych członków,

 4. podejmowanie decyzji o przystępowaniu do innych organizacji,

 5. przyjmowanie darowizn i subwencji,

 6. zarządzanie majątkiem Stowarzyszenia,

 7. zatrudnianie pracowników niezbędnych do realizacji celów statutowych,
  przy czym do składania oświadczeń woli za Stowarzyszenie w sprawach zatrudnienia niezbędne jest zgodne działanie dwóch członków Zarządu,

 8. zwoływanie Walnego Zebrania,

 9. skreślenie z listy członków,

 10. przygotowywanie projektów planów działalności Stowarzyszenia i budżetu,

 11. wykonywanie uchwał Walnego Zebrania,

 12. opracowywanie i przedkładanie rocznych sprawozdań z działalności.

 

 

§ 24

 1. Zarząd zbiera się nie rzadziej niż raz na kwartał.

 2. Dla ważności posiedzenia Zarządu wymagana jest obecność nie mniej niż trzech jego członków.

 3. Uchwały Zarządu zapadają zwykłą większością głosów.

 4. Prezes kieruje pracami Zarządu, a w przypadku jego nieobecności, upoważnione przez niego osoby spośród członków Zarządu.

 

 

Komisja Rewizyjna

 

§ 25

 1. Komisja Rewizyjna jest organem kontroli wewnętrznej i składa się z trzech osób.

 2. Członkowie Komisji nie mogą:

  1. pełnić innych funkcji we władzach Stowarzyszenia;

  2. pozostawać z związku małżeńskim, we wspólnym pożyciu, w stosunku pokrewieństwa, powinowactwa lub podległości służbowej z członkami Zarządu;

  3. być skazanym prawomocnym wyrokiem za przestępstwo umyślne ścigane
   z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe.

 

§ 26

 1. Komisja Rewizyjna wybiera ze swego grona przewodniczącego i sekretarza.

 2. Komisja Rewizyjna zbiera się nie rzadziej niż raz do roku.

 3. Dla ważności posiedzenia Komisji Rewizyjnej wymagana jest obecność nie mniej niż trzech jej członków.

 4. Uchwały komisji Rewizyjnej zapadają zwykłą większością głosów.

 

§ 27

Do kompetencji Komisji Rewizyjnej należy:

 1. kontrolowanie, co najmniej raz do roku całokształtu działalności Zarządu Stowarzyszenia,

 2. przedkładanie rocznych sprawozdań ze swojej działalności,

 3. wnioskowanie co do udzielenia absolutorium ustępującego Zarządu.

 4. w razie skrócenia kadencji Zarządu Stowarzyszenia, komisja Rewizyjna przejmuje kompetencje Zarządu do momentu wyboru nowego zarządu.

 

 

§ 28

Komisja Rewizyjna może występować do Zarządu z wnioskami wynikającymi
z przeprowadzonych kontroli.

 

 

Rozdział V

Majątek Stowarzyszenia

 

§ 29

 1. Majątek Stowarzyszenia stanowią: nieruchomości i fundusze.

 2. Na fundusze składają się:

 1. składki,

 2. dotacje,

 3. darowizny,

 4. spadki,

 5. zapisy.

 1. Składki członkowskie powinny być wpłacane na bieżąco do końca każdego kwartału danego roku. Nowo przyjęci członkowie wpłacają składki wg zasad określonych przez Walne Zebranie, w ciągu czterech tygodni od otrzymania powiadomienia o przyjęciu na członka Stowarzyszenia.

 2. Funduszami i majątkiem za wyjątkiem nieruchomości zarządza Zarząd.

 3. Do składania oświadczeń woli za Stowarzyszenie w sprawach majątkowych wymagane jest łączne działanie dwóch członków Zarządu w tym: Prezesa
  lub Wiceprezesa oraz innego członka upoważnionego przez Zarząd.

 4. Nabywanie i zbywanie nieruchomości wymaga uchwały Walnego Zebrania.

 5. W sprawach przyjęcia darowizn i dziedziczenia oświadczenia wymagane przepisami prawa składa Zarząd Stowarzyszenia. Przyjęcie darowizny lub spadku nie może powodować przejęcia przez Stowarzyszenie długów przewyższających wartość mienia przyjmowanego.

 6. Majątek Stowarzyszenia nie może być:

 1. nie może być wykorzystany na udzielanie pożyczek lub zabezpieczanie zobowiązań majątkiem Stowarzyszenia w stosunku do członków Stowarzyszenia, członków organów lub pracowników oraz osób z którymi pracownicy pozostają w związku małżeńskim albo w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa
  lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia albo są związani
  z tytułu przysposobienia, opieki lub kurateli, zwanych dalej osobami „bliskimi”;

 2. przekazany na rzecz członków Stowarzyszenia, członków organów
  lub pracowników oraz osób im bliskich na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich, w szczególności jeżeli przekazanie to następuje bezpłatnie lub na preferencyjnych warunkach;

 3. wykorzystany na rzecz członków Stowarzyszenia, członków organów
  lub pracowników oraz ich osób bliskich na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich, chyba że to wykorzystanie wynika ze statutowego celu;

 4. przeznaczony na zakup towarów i/lub usług na zasadach, innych niż
  w stosunku do osób trzecich lub po cenach wyższych niż rynkowe
  od podmiotów, w których uczestniczą członkowie Stowarzyszenia,
  jego organów lub pracownicy oraz osoby im bliskie.

 1. Stowarzyszenie może pobierać wynagrodzenie za prowadzenie działalności pożytku publicznego w rozumieniu ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r.
  o działalności pożytku publicznego i wolontariacie (jednolity tekst Dz.U. z 2010 r. Nr 234, poz. 1536 z poźn., zm.). Wynagrodzenie to musi wynikać z kalkulacji kosztów bezpośrednich, a wynagrodzenie osób zatrudnionych przy wykonywaniu zadań nie może przekraczać 1,5 – krotności przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw.

 2. Nadwyżkę przychodów nad kosztami przeznacza na działalność statutową.

 

 

 Rozdział VI

Zmiana Statutu i rozwiązywanie Stowarzyszenia

 

§ 30

Uchwały o zmianie Statutu Stowarzyszenia podejmuje Walne Zebranie bezwzględną większością głosów, przy obecności co najmniej połowy osób uprawnionych
do głosowania.

 

§ 31

Uchwałę w sprawie rozwiązania się Stowarzyszenia podejmuje Walne Zebranie bezwzględną większością głosów przy obecności co najmniej 2/3 uprawnionych
do głosowania.

 

§ 32

W przypadku rozwiązania się Stowarzyszenia, Walne Zebranie zadecyduje
o przeznaczeniu majątku Stowarzyszenia i powoła Komisję Likwidacyjną, która przeprowadzi likwidację Stowarzyszenia. Majątek rozwiązanego Stowarzyszenia musi być przeznaczony na cele rehabilitacyjne.

 

 

Postanowienia końcowe

 

§ 33

W sprawach nie uregulowanych postanowieniami Statutu decyzje podejmuje Walne Zebranie Stowarzyszenia.

 

Przemyśl 23.05.2012